Đăng nhập

Ngự Linh Thế Giới

Ngự Linh Thế Giới

[ Cập nhật lúc: 03:46 20/04/2022 ]

14275964 Lượt xem

Đang tiến hành

4.2 (35 người đã đánh giá)

Nội dung

Một họa sĩ truyện tranh xuyên qua dị giới
Đến lúc đó, hắn nhận ra 1 vấn đề "Ta không phải nhân vật chính ? Mà là nhân vật phản diện đối địch với nhân vật chính ?"
"Cái kịch bản này không đúng nha!"

Danh sách chương

Chapter 624

3381

Chapter 623

1038

Chapter 622

710

Chapter 621

746

Chapter 620

1282

Chapter 619

1031

Chapter 618

1297

Chapter 617

1166

Chapter 616

951

Chapter 615

1051

Chapter 614

782

Chapter 613

857

Chapter 612

834

Chapter 611

900

Chapter 610

842

Chapter 609

1354

Chapter 608

1081

Chapter 607

1054

Chapter 606

978

Chapter 605

831

Chapter 604

778

Chapter 603

732

Chapter 602

700

Chapter 601

937

Chapter 600

663

Chapter 599

625

Chapter 598

1194

Chapter 597

908

Chapter 596

842

Chapter 595

661

Chapter 594

1783

Chapter 593

1327

Chapter 592

704

Chapter 591

974

Chapter 590

575

Chapter 589

656

Chapter 588

660

Chapter 587

796

Chapter 586

1015

Chapter 585

730

Chapter 584

867

Chapter 583

1040

Chapter 582

990

Chapter 581

989

Chapter 580

1203

Chapter 579

4448

Chapter 578

3112

Chapter 577

865

Chapter 576

658

Chapter 575

548

Chapter 574

2402

Chapter 573

1818

Chapter 572

552

Chapter 571

553

Chapter 570

567

Chapter 569

530

Chapter 568

1913

Chapter 567

541

Chapter 566

2034

Chapter 565

546

Chapter 564

478

Chapter 563

541

Chapter 562

559

Chapter 561

576

Chapter 560

577

Chapter 559

533

Chapter 558

529

Chapter 557

518

Chapter 556

559

Chapter 555

657

Chapter 554

1324

Chapter 553

522

Chapter 552

515

Chapter 551

480

Chapter 550

1397

Chapter 549

560

Chapter 548

494

Chapter 547

1835

Chapter 546

488

Chapter 545

499

Chapter 544

492

Chapter 543

1621

Chapter 542

522

Chapter 541

525

Chapter 540

1960

Chapter 359

578

Chapter 358

507

Chapter 357

586

Chapter 536

2081

Chapter 535

1700

Chapter 534

497

Chapter 533

1770

Chapter 532

541

Chapter 531

518

Chapter 530

531

Chapter 529

550

Chapter 528

612

Chapter 527

613

Chapter 526

570

Chapter 525

568

Chapter 524

517

Chapter 523

550

Chapter 522

559

Chapter 521

613

Chapter 520

662

Chapter 519

560

Chapter 518

504

Chapter 517

444

Chapter 516

589

Chapter 515

538

Chapter 514

607

Chapter 513

675

Chapter 512

678

Chapter 511

687

Chapter 510

693

Chapter 509

720

Chapter 508

705

Chapter 507

698

Chapter 506

686

Chapter 505

688

Chapter 504

700

Chapter 503

716

Chapter 502

646

Chapter 501

643

Chapter 500

634

Chapter 499

779

Chapter 498

774

Chapter 497

867

Chapter 496

653

Chapter 495

670

Chapter 494

743

Chapter 493

712

Chapter 492

726

Chapter 491

744

Chapter 490

700

Chapter 489

706

Chapter 488

741

Chapter 487

684

Chapter 486

719

Chapter 485

752

Chapter 484

663

Chapter 483

763

Chapter 482

666

Chapter 481

717

Chapter 480

2531

chapter 479

719

chapter 478

604

chapter 477

662

chapter 476

545

chapter 475

512

chapter 474

509

chapter 473

511

chapter 472

513

chapter 471

509

chapter 470

593

chapter 469

463

chapter 468

518

chapter 467

471

chapter 466

484

chapter 465

442

chapter 464

496

chapter 463

489

chapter 462

424

chapter 461

482

chapter 460

485

chapter 459

456

chapter 458

460

chapter 457

412

chapter 456

426

chapter 455

420

chapter 454

407

chapter 453

456

chapter 452

615

chapter 451

422

chapter 450

435

chapter 449

469

chapter 448

461

chapter 447

469

chapter 446

460

chapter 445

447

chapter 444

474

chapter 443

499

chapter 442

452

chapter 441

440

chapter 440

455

chapter 439

449

chapter 438

439

chapter 437

407

chapter 436

445

chapter 435

464

chapter 434

471

chapter 433

427

chapter 432

500

chapter 431

436

chapter 430

499

chapter 429

415

chapter 428

451

chapter 427

411

chapter 426

419

chapter 425

454

chapter 424

1959

chapter 423

422

chapter 422

410

chapter 421

456

chapter 420

433

chapter 419

454

chapter 418

397

chapter 417

431

chapter 416

497

chapter 415

430

chapter 414

424

chapter 413

412

chapter 412

403

chapter 411

381

chapter 410

437

chapter 409

373

chapter 408

432

chapter 407

399

chapter 406

389

chapter 405

394

chapter 404

401

chapter 403

388

chapter 402

432

chapter 401

449

chapter 400

496

chapter 399

537

chapter 398

689

chapter 397

12155

chapter 396

7620

chapter 395

10778

chapter 394

6507

chapter 393

6120

chapter 392

5775

chapter 391 video

5603

chapter 390

7299

chapter 389

12634

chapter 388

11356

chapter 387

9313

chapter 386

9623

chapter 385

9753

chapter 384

9363

chapter 383

10246

chapter 382

10636

chapter 381

10790

chapter 380

12147

chapter 379

10904

chapter 378

12289

chapter 377

12368

chapter 376

12528

chapter 375

12638

chapter 374

12172

chapter 373

12354

chapter 372

12344

chapter 371

13186

chapter 370

14562

chapter 369

13794

Chapter 368

14759

chapter 367

14612

chapter 366

14822

chapter 365

15622

chapter 364

13878

chapter 363

14725

Chapter 362

20849

Chapter 361

17727

chapter 360

17192

chapter 359

15686

chapter 358

15839

chapter 357

15207

Chapter 356

15158

chapter 355

16904

Chapter 354

19340

Chapter 353

21786

Chapter 352

18976

Chapter 351

20039

Chapter 350

20060

Chapter 349

18500

Chapter 348

16277

Chapter 347

16991

Chapter 346

15292

Chapter 345

19162

Chapter 344

14563

Chapter 343

14394

chapter 342

14775

chapter 341

14527

chapter 340

15315

chapter 339

14724

chapter 338

14510

chapter 337

15186

chapter 336

14718

chapter 335

14203

chapter 334

14342

chapter 333

13944

chapter 332

14057

Chapter 331 video

13969

Chapter 330

16123

Chapter 329

13658

Chapter 328

15390

Chapter 327

13795

Chapter 326

13870

Chapter 325

13420

Chapter 324

16489

Chapter 323

13532

Chapter 322

14133

Chapter 321

13529

Chapter 320

15249

Chapter 319

13356

Chapter 318

15457

Chapter 317

16011

Chapter 316 video

14968

Chapter 315

14756

Chapter 314

15526

Chapter 313

14919

Chapter 312

17574

Chapter 311

14870

Chapter 310

15490

Chapter 309

18150

Chapter 308

16017

Chapter 307

15604

Chapter 306

20299

Chapter 305

15959

Chapter 304

16734

Chapter 303

14990

Chapter 302

18301

Chapter 301

16109

Chapter 300

19060

Chapter 299

14956

Chapter 298

15779

Chapter 297

16261

Chapter 296

16701

Chapter 295

15238

Chapter 294

16134

Chapter 293

14242

Chapter 292

16969

Chapter 291

17074

Chapter 290

17016

Chapter 289

14817

Chapter 288

17402

Chapter 287

15410

Chapter 286

16587

Chapter 285

15678

Chapter 284

19932

Chapter 283

17021

Chapter 282

20055

Chapter 281

14730

Chapter 280

20005

Chapter 279

15820

Chapter 278

18179

Chapter 277

15665

Chapter 276

20169

Chapter 275

17651

Chapter 274

20648

Chapter 273

16654

Chapter 272

21163

Chapter 271

17667

Chapter 270

22908

Chapter 269

17479

Chapter 268

22008

Chapter 267

18882

Chapter 266

21581

Chapter 265

18251

Chapter 264

27169

Chapter 263

19403

Chapter 262

25687

Chapter 261

24140

Chapter 260

33120

Chapter 259

24914

Chapter 258

26831

Chapter 257

21186

Chapter 256

28104

Chapter 255

23836

Chapter 254

30368

Chapter 253

22023

Chapter 252

29913

Chapter 251

24311

Chapter 250

35286

Chapter 249

25434

Chapter 248

33158

Chapter 247

33842

Chapter 246

35378

Chapter 245

33289

Chapter 244

32205

Chapter 243

36171

Chapter 242

23820

Chapter 241

40379

Chapter 240

37400

Chapter 239

36298

Chapter 238

32643

Chapter 237

34289

Chapter 236

32977

Chapter 235

39538

Chapter 234

42226

Chapter 233

33510

Chapter 232

30562

Chapter 231

31873

Chapter 230

32056

Chapter 229

31020

Chapter 228

33503

Chapter 227

31333

Chapter 226

30630

Chapter 225

31473

Chapter 224

32244

Chapter 223

32810

Chapter 222

32327

Chapter 221

30576

Chapter 220

30464

Chapter 219

29399

Chapter 218

29123

Chapter 217

28364

Chapter 216

28446

Chapter 215

29953

Chapter 214

28963

Chapter 213

33370

Chapter 212

29823

Chapter 211

38635

Chapter 210

31859

Chapter 209

37079

Chapter 208

30602

Chapter 207

31832

Chapter 206

30628

Chapter 205

31316

Chapter 204

30913

Chapter 203

36007

Chapter 202

42481

Chapter 201

23868

Chapter 200

42472

Chapter 199

34465

Chapter 198

39306

Chapter 197

34070

Chapter 196

33562

Chapter 195

32071

Chapter 194

32024

Chapter 193

33200

Chapter 192

33572

Chapter 191

35285

Chapter 190

38183

Chapter 189

39519

Chapter 188

47645

Chapter 187

43069

Chapter 186

42224

Chapter 185

39783

Chapter 184

37826

Chapter 183

40546

Chapter 182

38603

Chapter 181

39430

Chapter 180

42880

Chapter 179

42953

Chapter 178

36684

Chapter 177

38154

Chapter 176

42910

Chapter 175

44125

Chapter 174

41310

Chapter 173

41776

Chapter 172

39437

Chapter 171

38582

Chapter 170

43675

Chapter 169

44467

Chapter 168

44117

Chapter 167

44947

Chapter 166

48875

Chapter 165

45767

Chapter 164

47843

Chapter 163

47970

Chapter 162

51036

Chapter 161

49308

Chapter 160

50415

Chapter 159

49253

Chapter 158

39391

Chapter 157

48249

Chapter 156

45916

Chapter 155

43041

Chapter 154

43984

Chapter 153

79916

Chapter 152

41224

Chapter 151

41789

Chapter 150

45203

Chapter 149

41063

Chapter 148

42989

Chapter 147

41062

Chapter 146

41782

Chapter 145

43820

Chapter 144

41017

Chapter 143

44436

Chapter 142

45501

Chapter 141

44775

Chapter 140

45178

Chapter 139

45379

Chapter 138

44986

Chapter 137

39753

Chapter 136

40709

Chapter 135

40516

Chapter 134

40381

Chapter 133

41001

Chapter 132

42046

Chapter 131

43923

Chapter 130

43498

Chapter 129

42963

Chapter 128

43258

Chapter 127

43811

Chapter 126

42220

Chapter 125

44359

Chapter 124

44178

Chapter 123

42597

Chapter 122

42650

Chapter 121

42450

Chapter 120

44550

Chapter 119

44381

Chapter 118

47045

Chapter 117

45789

Chapter 116

46402

Chapter 115

48526

Chapter 114

45288

Chapter 113

45405

Chapter 112

47070

Chapter 111

43841

Chapter 110

45089

Chapter 109

41757

Chapter 108

41190

Chapter 107

41272

Chapter 106

41795

Chapter 105

41772

Chapter 104

42520

Chapter 103

42927

Chapter 102

44080

Chapter 101

47849

Chapter 100

51283

Chapter 99

47670

Chapter 98

47978

Chapter 97

46375

Chapter 96

46530

Chapter 95

47653

Chapter 94

48524

Chapter 93

49182

Chapter 92

48676

Chapter 91

48317

Chapter 90

51900

Chapter 89

49365

Chapter 88

52967

Chapter 87

51228

Chapter 86

49894

Chapter 85

51231

Chapter 84

53976

Chapter 83

52873

Chapter 82

52602

Chapter 81

51804

Chapter 80

51035

Chapter 79

47578

Chapter 78

48054

Chapter 77

48856

Chapter 76

47423

Chapter 75

48270

Chapter 74

46292

Chapter 73

47482

Chapter 72

48168

Chapter 71

48757

Chapter 70

49382

Chapter 69

48841

Chapter 68

50098

Chapter 67

48820

Chapter 66

47615

Chapter 65

48531

Chapter 64

50336

Chapter 63

49377

Chapter 62

48140

Chapter 61

48885

Chapter 60

51081

Chapter 59

48678

Chapter 58

50629

Chapter 57

50129

Chapter 56

51053

Chapter 55

50833

Chapter 54

51117

Chapter 53

53855

Chapter 52

52674

Chapter 51

52343

Chapter 50

52813

Chapter 49

50921

Chapter 48

52114

Chapter 47

51344

Chapter 46

51765