Đăng nhập

Nguyên Tôn

Nguyên Tôn

[ Cập nhật lúc: 07:24 19/04/2022 ]

10321869 Lượt xem

Đang tiến hành

4.4 (21 người đã đánh giá)

Nội dung

Một tác phẩm mới của Thiên Tằm Thổ Đậu Ta có một ngụm Huyền Hoàng Khí, có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh. ......... Lúc đó đường về, đã là một con đường vận mệnh treo ngược. Ngày xưa vinh hoa, như thay đổi khôn lường, một giấc ác mộng dài. Thiếu niên chấp bút, Long Xà bay động. Là vì một vòng quang mang bổ ra dáng vẻ nặng nề chi loạn thế, vấn đỉnh điện ngọc thương khung. Đường báo thù, cùng ta đồng hành. Một ngụm Huyền Hoàng chân khí nhất định nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh thần, hùng thị cỏ cây thương sinh. Thiết họa tịch chiếu, vụ ải ngân câu, bút tẩu du long xông Cửu Châu. Hoành tư thiên hạ, mực vẩy thanh sơn, thôn tính biển hồ nạp trăm sông.

Danh sách chương

Chapter 400

2203

Chapter 399.5

557

Chapter 399

749

Chapter 398.5

652

Chapter 398

657

Chapter 397.5

681

Chapter 397

701

Chapter 396.5

679

Chapter 396

678

Chapter 395.5

739

Chapter 395

658

Chapter 394.5

692

Chapter 394

730

Chapter 393.5

724

Chapter 393

656

Chapter 392.5

696

Chapter 392

777

Chapter 391.5

534

Chapter 391

690

Chapter 390.5

672

Chapter 390

691

Chapter 389.5

707

Chapter 389

666

Chapter 388.5

713

Chapter 388

737

Chapter 387.5

718

Chapter 387

636

Chapter 386.5

651

Chapter 386

634

Chapter 385.5

664

Chapter 385

688

Chapter 384.5

654

Chapter 384

667

Chapter 383.5

680

Chapter 383

631

Chapter 382.5

687

Chapter 382

679

Chapter 381.5

743

Chapter 381

643

Chapter 380.5

680

Chapter 380

720

Chapter 379.5

595

Chapter 379

857

Chapter 378.5

663

Chapter 378

689

Chapter 377.5

0

Chapter 377

1030

Chapter 376.5

834

Chapter 376

806

Chapter 375.5

853

Chapter 375

819

Chapter 374.5

732

Chapter 374

795

Chapter 373.5

805

Chapter 373

813

Chapter 372.5

790

Chapter 372

769

Chapter 371.5

744

Chapter 371

831

Chapter 370.5

802

Chapter 370

875

Chapter 369.5

782

Chapter 369

809

Chapter 368.5

811

Chapter 368

781

Chapter 367.5

775

Chapter 367

826

Chapter 366.5

858

Chapter 366

857

Chapter 365.5

854

Chapter 365

846

Chapter 364.5

830

Chapter 364

768

Chapter 363.5

847

Chapter 363

810

Chapter 362.5

898

Chapter 362

842

Chapter 361.5

985

Chapter 361

841

Chapter 360.5

825

Chapter 360

1028

Chapter 359.5

1302

Chapter 359

1050

Chapter 358.5

829

Chapter 358

1281

Chapter 357.5

1260

Chapter 357

1034

Chapter 356.5

1078

Chapter 356

760

Chapter 355.5

2018

Chapter 355

726

Chapter 354.5

1739

Chapter 354

2342

Chapter 353.5

700

Chapter 353

710

Chapter 352.5

692

Chapter 352

704

Chapter 351.5

703

Chapter 351

684

Chapter 350.5

716

Chapter 350

2193

Chapter 349.5

844

Chapter 349

694

Chapter 348.5

678

Chapter 348

703

Chapter 347.5

670

Chapter 347

665

Chapter 346

667

Chapter 345.5

648

Chapter 345

649

Chapter 344.5

677

Chapter 344

2301

Chapter 343.5

670

Chapter 343

695

Chapter 342.5

662

Chapter 342

2409

Chapter 341.5

673

Chapter 341

2335

Chapter 340.5

746

Chapter 340

759

Chapter 339.5

768

Chapter 339

809

Chapter 338.5

887

Chapter 338

1312

Chapter 377.5

2743

Chapter 337

883

Chapter 336.5

662

Chapter 336

659

Chapter 335.5

635

Chapter 335

628

Chapter 334.5

602

Chapter 334

667

Chapter 333.5

1919

Chapter 333

687

Chapter 332.5

0

Chapter 332

2210

Chapter 331.5

966

Chapter 331

958

Chapter 330.5

905

Chapter 330

2069

Chapter 329.5

857

Chapter 329

865

Chapter 328.5

838

Chapter 328

865

Chapter 327.5

2238

Chapter 327

1042

Chapter 326.5

976

Chapter 326

955

Chapter 325.5

951

Chapter 325

937

Chapter 324.5

1020

Chapter 324

1107

Chapter 323.5

1124

Chapter 323

1489

Chapter 332.5

1970

Chapter 322

1881

Chapter 321.5

930

Chapter 321

2134

Chapter 320.5

728

Chapter 320

1543

Chapter 319.5

983

Chapter 319

740

Chapter 318.5

2342

Chapter 318

801

Chapter 317.5

1843

Chapter 317

852

Chapter 316.5

762

Chapter 316

826

Chapter 315.5

885

Chapter 315

2108

Chapter 314.5

751

Chapter 314

763

Chapter 313.5

805

Chapter 313

839

Chapter 312.5

758

Chapter 312

716

Chapter 311.5

1936

Chapter 311

821

Chapter 310.5

822

Chapter 310

1626

Chapter 309.5

1751

Chapter 309

750

Chapter 308.5

769

Chapter 308

860

Chapter 307.5

923

Chapter 307

854

Chapter 306.5

787

Chapter 306

754

Chapter 305.5

783

Chapter 305

662

Chapter 304.5

690

Chapter 304

713

Chapter 303.5

762

Chapter 303

810

Chapter 302.5

808

Chapter 302

713

Chapter 301.5

774

Chapter 301

772

Chapter 300.5

864

Chapter 300

1034

Chapter 299.5

1120

Chapter 299

1096

Chapter 298.5

1164

Chapter 298

985

Chapter 297.5

864

Chapter 297

943

Chapter 296.5

887

Chapter 296

893

Chapter 295.5

905

Chapter 295

837

Chapter 294.5

849

Chapter 294

736

Chapter 293.5

716

Chapter 293

704

Chapter 292.5

730

Chapter 292

742

Chapter 291.5

721

Chapter 291

668

Chapter 290.5

655

Chapter 290

10315

Chapter 289.5

855

Chapter 289

817

Chapter 288.5

808

Chapter 288

833

Chapter 287.5

888

Chapter 287

895

Chapter 286.5

909

Chapter 286

848

chapter 285.5

876

chapter 285

847

Chapter 284

906

Chapter 283.5

917

chapter 283

863

chapter 282.5

2325

chapter 282

2400

Chapter 281.5

966

Chapter 281

927

Chapter 280.5

910

Chapter 280

893

Chapter 279.5

2466

Chapter 279

930

Chapter 278.5

945

Chapter 278

905

Chapter 277.5

786

Chapter 277

868

Chapter 276.5

909

Chapter 276

896

Chapter 275.5

828

Chapter 275

864

Chapter 274.5

870

Chapter 274

837

chapter 273.5

799

chapter 273

689

Chapter 272.5

1037

Chapter 272

958

Chapter 271.5

919

chapter 271

874

chapter 270.5

763

chapter 270

745

chapter 269.5

744

chapter 269

3889

chapter 268.5

3867

chapter 268

700

chapter 267.5

693

chapter 267

737

chapter 266.5

3840

chapter 266

693

chapter 265.5

702

chapter 265

728

chapter 264.5

699

chapter 264

674

chapter 263.5

684

chapter 263

703

chapter 262.5

734

chapter 262

670

chapter 261.5

693

chapter 261

720

chapter 260.5

704

chapter 260

761

chapter 259.5

3822

chapter 259

645

chapter 258.5

3796

chapter 258

682

chapter 257.5

656

chapter 257

674

chapter 256.2

3842

chapter 256

635

chapter 255.5

641

chapter 255

642

chapter 254.5

621

chapter 254

645

chapter 253.5

3768

chapter 253

631

chapter 252.5

638

chapter 252

622

chapter 251.5

3744

chapter 251

659

chapter 250.5 fix

612

chapter 250

647

chapter 249.5

3748

chapter 249

640

chapter 248.5

612

chapter 248

616

chapter 247.5

3755

chapter 247

646

chapter 246.5

584

chapter 246

615

chapter 245.5

3792

chapter 245

3769

chapter 244.5

583

chapter 244

636

chapter 243.5

3770

chapter 243

621

chapter 242.5

589

chapter 242

617

chapter 241.5

3731

chapter 241

610

chapter 240.5

579

chapter 240

590

chapter 239.5

613

chapter 239

583

chapter 238.5

622

chapter 238

604

chapter 237.5

3726

chapter 237

587

chapter 236.5

604

chapter 236

580

chapter 235.5

619

chapter 235

562

chapter 234.5

556

chapter 234

633

chapter 233.5

3706

chapter 233

578

chapter 232.5

614

chapter 232

555

chapter 231.5

571

chapter 231

563

chapter 230.5

667

chapter 230

561

chapter 229.5

544

chapter 229

560

chapter 228.5

538

chapter 228

613

chapter 227.5

1178

chapter 227

662

chapter 226.5

683

chapter 226

702

chapter 225.5

712

chapter 225

740

chapter 224.5

673

chapter 224

668

chapter 223.5

654

chapter 223

739

chapter 222.5

687

chapter 222

784

chapter 221

740

chapter 220.5

713

chapter 220

726

chapter 219.5

735

chapter 219

717

chapter 218.5

689

chapter 218

691

chapter 217.5

726

chapter 217

708

chapter 216.5

699

chapter 216

734

chapter 215.5

693

chapter 215

727

chapter 214.5

754

chapter 214

749

chapter 213.5

733

chapter 213

736

chapter 212.5

765

Chapter 212

586

chapter 211.5

926

Chapter 211

578

Chapter 210.5

555

Chapter 210

574

Chapter 209.5

1697

Chapter 209

565

Chapter 208.5

549

Chapter 208

1550

Chapter 207.5

532

Chapter 207

548

Chapter 206.5

1856

chapter 206

559

chapter 205

24871

chapter 204

1202

chapter 203

840

chapter 202

885

chapter 201

998

chapter 200

963

chapter 199

771

chapter 198

860

chapter 197

910

chapter 196

887

chapter 195

873

chapter 194

855

chapter 193

820

chapter 192

934

chapter 191

839

chapter 190

882

chapter 189

913

chapter 188

867

chapter 187

999

chapter 186

20739

chapter 185

19775

chapter 184

21029

Chapter 183

20059

Chapter 182

21140

Chapter 181

22941

Chapter 180

21932

chapter 179

22927

chapter 178

23272

chapter 177

20988

Chapter 176

23092

Chapter 175

21929

Chapter 174

23394

Chapter 173

23606

Chapter 172

24906

Chapter 171

25677

Chapter 170

26750

Chapter 169

19263

Chapter 168

20214

Chapter 167

26099

Chapter 166

20906

Chapter 165

12401

Chapter 164

10398

Chapter 163

23156

Chapter 162

23270

chapter 161

19116

Chapter 160

20215

Chapter 159

19089

Chapter 158

15257

Chapter 157

21047

Chapter 156

19577

Chapter 155

983

Chapter 154

809

Chapter 153

912

Chapter 152

772

Chapter 151

821

Chapter 150

853

Chapter 149

843

Chapter 148

893

Chapter 147

815

Chapter 146

984

Chapter 145

691

Chapter 144

879

Chapter 143

822

Chapter 142

766

Chapter 141

712

Chapter 140

822

Chapter 139

1065

Chapter 138

867

Chapter 137

1009

Chapter 136

1000

Chapter 135

980

Chapter 134

871

Chapter 133

1003

Chapter 132

813

Chapter 131

921

Chapter 130

1038

Chapter 129

1016

Chapter 128

909

Chapter 127

934

Chapter 126

822

Chapter 125

950

Chapter 124

886

Chapter 123

865

Chapter 122

951

Chapter 121

981

Chapter 120

836

Chapter 119

870

Chapter 118

876

Chapter 117

981

Chapter 116

855

Chapter 115

917

Chapter 114

829

Chapter 113

812

Chapter 112

864

Chapter 111

849

Chapter 110

910

Chapter 109

850

Chapter 108

729

Chapter 107

839

Chapter 106

882

Chapter 105

886

Chapter 104

828

Chapter 103

851

Chapter 102

832

Chapter 101

872

Chapter 100

957

Chapter 99

37889

Chapter 98

30735

Chapter 97

38643

Chapter 96

33504

Chapter 95

40908

Chapter 94

34702

Chapter 93

42457

Chapter 92

34706

Chapter 91

54064

Chapter 90

43584

Chapter 89

44601

Chapter 88

37872

Chapter 87

45489

Chapter 86

37733

Chapter 85

48416

Chapter 84

38533

Chapter 83

52670

Chapter 82

49561

Chapter 81

50547

Chapter 80

49386

Chapter 79

49606

Chapter 78

63142

Chapter 77

52478

Chapter 76

59764

Chapter 75

49808

Chapter 74

65480

Chapter 73

50257

Chapter 72

56735

Chapter 71

66182

Chapter 70

59057

Chapter 69

58299

Chapter 68

58072

Chapter 67

62558

Chapter 66

74954

Chapter 65

62015

Chapter 64

53124

Chapter 63

52983

Chapter 62

52871

Chapter 61

53372

Chapter 60

54298

Chapter 59

54368

Chapter 58

56631

Chapter 57

63493

Chapter 56

56114

Chapter 55

53395

Chapter 54

56943

Chapter 53

58529

Chapter 52

55275

Chapter 51

55911

Chapter 50

56235

Chapter 49

55441

Chapter 48

54927

Chapter 47

55252

Chapter 46

57088

Chapter 45

55600

Chapter 44

54109

Chapter 43

58090

Chapter 42

56466

Chapter 41

62588

Chapter 40

58748

Chapter 39

53959

Chapter 38

55268

Chapter 37

58385

Chapter 36

55109

Chapter 35

56049

Chapter 34

64460

Chapter 33

63720

Chapter 32

59972

Chapter 31

64888

Chapter 30

57301

Chapter 29

62014

Chapter 28

61812

Chapter 27

56582

Chapter 26

58922

Chapter 25

58459

Chapter 24

57150

Chapter 23

57352

Chapter 22

59217

Chapter 21

63332

Chapter 20

65618

Chapter 19

65628

Chapter 18

69767

Chapter 17

65493

Chapter 16

66341

Chapter 15

74061

Chapter 14

65029

Chapter 13

69865

Chapter 12

82582

Chapter 11

69057

Chapter 10

70628

Chapter 9

73084

Chapter 8