Đăng nhập

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

[ Cập nhật lúc: 04:26 20/04/2022 ]

8337084 Lượt xem

Đang tiến hành

5.0 (39 người đã đánh giá)

Nội dung

Link đọc truyện chữ

"Người trẻ tuổi, năm đó ta bắt đầu Trang Bức thời điểm, các ngươi còn chỉ là một giọt chất lỏng!"
"Tiên tử, theo tại hạ đi một chuyến, bảo đảm mang ngươi Trang Bức mang ngươi bay, mang ngươi đồng thời khà khà khà!"
Người mặc cuồng đồ áo giáp, kiên khiêng nhật viêm đấu bồng.
Tay trái Vô Tẫn Chi Nhận, tay phải Tru Tiên Thần Kiếm. Quét ngang Tu Tiên Giới không có địch thủ, liền hỏi một tiếng còn có ai? Trang Bức Như Phong, thường bạn ta thân!
Đường dài dài đằng đẵng, Trang Bức làm bạn!
Từ Khuyết bước lên một cái Trang Bức con đường, mỗi ngày không phải ở Trang Bức, chính là ở đi Trang Bức trên đường!

Danh sách chương

Chapter 594

5566

Chapter 593

837

Chapter 592

565

Chapter 591

939

Chapter 590

871

Chapter 589

657

Chapter 588

585

Chapter 587

1282

Chapter 586

753

Chapter 585

713

Chapter 584

678

Chapter 583

712

Chapter 582

713

Chapter 581

863

Chapter 580

743

Chapter 579

815

Chapter 578

948

Chapter 577

622

Chapter 576

593

Chapter 575

1279

Chapter 574

822

Chapter 573

815

Chapter 572

794

Chapter 571

789

Chapter 570

837

Chapter 569

730

Chapter 568

742

Chapter 567

841

Chapter 566

795

Chapter 565

785

Chapter 564

651

Chapter 563

787

Chapter 562

783

Chapter 561

772

Chapter 560

730

Chapter 559

838

Chapter 558

821

Chapter 557

847

Chapter 556

851

Chapter 555

877

Chapter 554

918

Chapter 553

964

Chapter 552

761

Chapter 551

756

Chapter 550

736

Chapter 549

723

Chapter 548

661

Chapter 547

1879

Chapter 546

1099

Chapter 545

760

Chapter 544

1132

Chapter 543

885

Chapter 542

806

Chapter 541

789

Chapter 540

830

Chapter 539

776

Chapter 538

817

Chapter 537

843

Chapter 536

839

Chapter 535

893

Chapter 534

837

Chapter 533

866

Chapter 532

693

Chapter 531

698

Chapter 530

1956

Chapter 529

864

Chapter 528

902

Chapter 527

962

Chapter 526

1031

Chapter 525

930

Chapter 524

917

Chapter 523

1231

Chapter 522

1006

Chapter 521

813

Chapter 520

1119

Chapter 519

1148

Chapter 518

1045

Chapter 517

863

Chapter 516

1197

Chapter 515

1249

Chapter 514

1115

Chapter 513

1935

Chapter 512

2270

Chapter 511

1414

Chapter 510

1126

Chapter 509

1864

Chapter 508

1415

Chapter 507

1220

Chapter 506

874

Chapter 505 fix

1495

Chapter 504

829

Chapter 503

760

Chapter 502

1830

Chapter 501

1178

Chapter 500

790

Chapter 499

1171

Chapter 498

1261

Chapter 497

1060

Chapter 496

1010

Chapter 495

680

Chapter 494

708

Chapter 493

699

Chapter 492

1691

Chapter 491

2387

Chapter 490

756

Chapter 489

2246

Chapter 488

1944

Chapter 487

678

Chapter 486

670

Chapter 485

667

Chapter 484

656

Chapter 483

644

Chapter 482

656

Chapter 481

657

Chapter 480

2479

Chapter 479

625

Chapter 478

652

Chapter 477

658

Chapter 476

648

Chapter 475

632

Chapter 474

656

Chapter 473

627

Chapter 472

1927

Chapter 471

640

Chapter 470

653

Chapter 469

1945

Chapter 468

2047

Chapter 467

642

Chapter 466

638

Chapter 465

655

Chapter 464

2368

Chapter 463

1862

Chapter 462

688

Chapter 461

677

Chapter 460

716

Chapter 459

2196

Chapter 458

672

Chapter 457

660

Chapter 456

1645

Chapter 455

645

Chapter 454

1630

Chapter 453

686

Chapter 452

687

Chapter 451

1570

Chapter 450

695

Chapter 449

640

Chapter 448

674

Chapter 447

1574

Chapter 446

667

Chapter 445

684

Chapter 444

1218

Chapter 443

676

Chapter 442

1889

Chapter 441

693

Chapter 440

684

Chapter 439

693

Chapter 438

669

Chapter 437

674

Chapter 436

666

Chapter 435

715

Chapter 434

738

Chapter 433

708

Chapter 432

711

Chapter 431

678

Chapter 430

690

Chapter 429

687

Chapter 428

705

Chapter 427

700

Chapter 426

1774

Chapter 425

670

Chapter 424

670

Chapter 423

672

Chapter 422

690

Chapter 421

678

Chapter 420

718

Chapter 419

1929

Chapter 418

1765

Chapter 417

2296

Chapter 416

732

Chapter 415

708

Chapter 414

723

Chapter 413

720

Chapter 412

733

Chapter 411

683

Chapter 410

702

Chapter 409

704

Chapter 408

676

Chapter 407

690

Chapter 406

743

Chapter 405

711

Chapter 404

715

Chapter 403

708

Chapter 402

743

Chapter 401

775

Chapter 400

769

Chapter 399

709

Chapter 398

732

Chapter 397

762

Chapter 396

725

Chapter 395

2425

Chapter 394

735

Chapter 393

801

Chapter 392

828

Chapter 391

737

Chapter 390

750

Chapter 389

722

Chapter 388

1881

Chapter 387

744

Chapter 386

720

Chapter 385

798

Chapter 384

768

Chapter 383

2163

Chapter 382

749

Chapter 381

734

Chapter 380

799

Chapter 379

801

Chapter 378

791

Chapter 377

784

Chapter 376

842

Chapter 375

787

Chapter 374

746

Chapter 373

772

Chapter 372

774

Chapter 371

796

Chapter 370

774

Chapter 369

788

Chapter 368

807

Chapter 367

851

Chapter 366

875

Chapter 365

873

Chapter 364

915

Chapter 363

862

Chapter 362

883

Chapter 361

844

Chapter 360

893

Chapter 359

965

Chapter 358

932

Chapter 357

833

Chapter 356

812

Chapter 355

833

Chapter 354

931

Chapter 353

884

Chapter 352

884

Chapter 351

874

Chapter 350

920

Chapter 349

816

Chapter 348

778

Chapter 347

777

Chapter 346

772

Chapter 345

1007

Chapter 344

872

Chapter 343

838

Chapter 342

898

Chapter 341

839

Chapter 340

869

Chapter 339

833

Chapter 338

883

Chapter 337

879

Chapter 336

815

Chapter 335

833

Chapter 334

852

Chapter 333

874

Chapter 332

917

Chapter 331

913

Chapter 330

883

Chapter 329

950

Chapter 328

854

Chapter 327

815

Chapter 326

1178

Chapter 325

968

Chapter 324

865

Chapter 323

879

Chapter 322

876

Chapter 321

881

Chapter 320

888

Chapter 319

898

Chapter 318

1363

Chapter 317

892

Chapter 316

928

Chapter 315

872

Chapter 314

856

Chapter 313

907

Chapter 312

984

chapter 311

885

chapter 310

843

chapter 309

825

chapter 308

848

chapter 307

864

chapter 306

849

chapter 305

792

chapter 304

830

chapter 303

817

chapter 302

820

chapter 301

858

chapter 300

925

chapter 299

811

chapter 298

814

chapter 297

847

chapter 296

828

chapter 295

772

chapter 294

872

chapter 293

763

chapter 292

759

chapter 291

812

chapter 290

770

chapter 289

767

chapter 288

835

chapter 287

745

chapter 286

802

chapter 285

751

chapter 284

772

chapter 283

812

chapter 282

753

chapter 281

799

chapter 280

782

chapter 279

761

chapter 278

832

chapter 277

812

chapter 276

817

chapter 275

762

chapter 274

798

chapter 273

711

chapter 272

761

chapter 271

762

chapter 270

789

chapter 269

798

chapter 268

784

chapter 267

811

chapter 266

724

chapter 265

764

chapter 264

731

chapter 263

743

chapter 262

717

chapter 261

745

chapter 260

749

chapter 259

906

chapter 258

754

chapter 257

748

chapter 256

736

chapter 255

750

chapter 254

750

chapter 253

746

chapter 252

733

chapter 251

750

chapter 250

758

chapter 249

726

chapter 248

746

chapter 247

737

chapter 246

747

chapter 245

780

chapter 244

734

chapter 243

722

chapter 242

753

chapter 241

684

chapter 240

795

chapter 239

695

chapter 238

672

chapter 237

696

chapter 236

709

chapter 235

727

chapter 234

696

chapter 233

700

chapter 232

724

chapter 231

751

chapter 230

696

chapter 229

670

chapter 228

694

chapter 227

657

chapter 226

687

chapter 225

660

chapter 224

659

chapter 223

665

chapter 222

671

chapter 221

690

chapter 220

650

chapter 219

680

chapter 218

684

chapter 217

684

chapter 216

679

chapter 215

687

chapter 214

660

chapter 213

661

chapter 212

679

chapter 211

687

chapter 210

715

chapter 209

679

chapter 208

675

chapter 207

697

chapter 206

706

chapter 205

691

chapter 204

672

chapter 203

695

chapter 202

680

chapter 201

697

chapter 200

695

chapter 199

719

chapter 198

703

chapter 197

707

chapter 196

741

chapter 195

889

chapter 194

753

chapter 193 video

783

chapter 192 video

758

chapter 191

781

chapter 190

875

chapter 189

792

chapter 188

749

chapter 187

732

chapter 186

735

chapter 185

781

chapter 184

693

chapter 183

750

chapter 182

728

chapter 181

760

chapter 180

732

chapter 179

758

chapter 178

764

chapter 177

780

chapter 176

734

chapter 175

852

chapter 174

844

chapter 173

754

chapter 172

849

chapter 171

766

chapter 170

756

chapter 169

762

chapter 168

738

chapter 167

731

chapter 166

771

chapter 165

905

chapter 164

859

Chapter 163

16072

chapter 162

15507

chapter 161

14576

Chapter 160

17203

chapter 159

17088

chapter 158

18176

Chapter 157

18736

Chapter 156

16377

Chapter 155

17627

Chapter 154

17388

Chapter 153

18442

chapter 152

17876

chapter 151

18485

chapter 150

19130

chapter 149

17833

chapter 148

17606

chapter 147

20217

Chapter 146

21006

Chapter 145

21488

Chapter 144

22607

Chapter 143

23217

Chapter 142

22985

Chapter 141

22413

Chapter 140

25621

Chapter 139

19933

Chapter 138

26788

Chapter 137

22443

Chapter 136

23421

chapter 135

21283

chapter 134

19095

chapter 133

18759

chapter 132

17960

chapter 131

15541

chapter 130

21513

chapter 129

18248

chapter 128

18976

chapter 127

19884

chapter 126

21143

chapter 125

22508

chapter 124

22095

chapter 123

26029

Chapter 122

25665

Chapter 121

25444

Chapter 120

28292

Chapter 119

27244

Chapter 118

27482

Chapter 117

26387

Chapter 116

29998

Chapter 115

27927

Chapter 114

27467

Chapter 113

29749

Chapter 112

30981

Chapter 111

30093

Chapter 110

31052

Chapter 109

31727

Chapter 108

22534

Chapter 107

30003

Chapter 106

30335

Chapter 105

30999

Chapter 104

31451

Chapter 103

31799

Chapter 102

34991

Chapter 101

32165

Chapter 100

31918

Chapter 99

29949

Chapter 98

31129

Chapter 97

32675

Chapter 96

32829

Chapter 95

33692

Chapter 94

31771

Chapter 93

36384

Chapter 92

37629

Chapter 91

34470

Chapter 90

40537

Chapter 89

34191

Chapter 88

33275

Chapter 87

30905

Chapter 86

35394

Chapter 85

31761

Chapter 84

36077

Chapter 83

31428

Chapter 82

37491

Chapter 81

31395

Chapter 80

35087

Chapter 79

31102

Chapter 78

37247

Chapter 77

30655

Chapter 76

35165

Chapter 75

31452

Chapter 74

38476

Chapter 73

32348

Chapter 72

35772

Chapter 71

32769

Chapter 70

37526

Chapter 69

32500

Chapter 68

39733

Chapter 67

34695

Chapter 66

42829

Chapter 65

39517

Chapter 64

46292

Chapter 63

38604

Chapter 62

45014

Chapter 61

39030

Chapter 60

43861

Chapter 59

37996

Chapter 58

43898

Chapter 57

38752

Chapter 56

47001

Chapter 55

41779

Chapter 54

48006

Chapter 53

41882

Chapter 52

56035

Chapter 51

49193

Chapter 50

79310

Chapter 49

70126

Chapter 48

49843

Chapter 47

46498

Chapter 46

56820

Chapter 45

50786

Chapter 44

53905

Chapter 43

48845

Chapter 42

57184

Chapter 41

50040

Chapter 40

55644

Chapter 39

50742

Chapter 38

57067

Chapter 37

58100

Chapter 36

60561

Chapter 35

59616

Chapter 34

65139

Chapter 33

65305

Chapter 32

78430

Chapter 31

76535

Chapter 30

69191

Chapter 29

67833

Chapter 28

67808

Chapter 27

67272

Chapter 26

73549

Chapter 25

66400

Chapter 24