Đăng nhập

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

[ Cập nhật lúc: 09:27 18/04/2022 ]

14754945 Lượt xem

Đang tiến hành

4.5 (11 người đã đánh giá)

Nội dung

Bắc Huyền Tiên tôn Trần Phàm bởi vì tu hành quá nhanh độ kiếp thất bại, nhân duyên tế hội hạ, phát hiện mình trở lại địa cầu lúc còn nhỏ, pháp lực, thần thông, Nguyên Thần, đạo tâm thậm chí pháp bảo đạo khí thần binh tất cả đều biến mất. Trần Phàm hồi ức mình ở kiếp trước đủ loại ân oán tình cừu, quyết tâm muốn làm lại từ đầu...

Danh sách chương

chapter 764

262

chapter 763

90

chapter 762

77

chapter 761

87

chapter 760

80

chapter 759

69

chapter 758

74

chapter 757

79

chapter 756

71

chapter 755

66

chapter 754

74

chapter 753

69

chapter 752

64

chapter 751

64

chapter 750

77

chapter 749

75

chapter 748

80

Chapter 747

561

Chapter 746

154

Chapter 745

111

Chapter 744

130

Chapter 743

101

chapter 742

181

chapter 741

136

chapter 740

181

chapter 739

139

chapter 738

177

chapter 737

224

chapter 736

499

chapter 735

204

chapter 734

188

chapter 733

163

chapter 732

167

chapter 731

150

chapter 730

165

chapter 729

151

Chapter 728

662

Chapter 727

324

Chapter 726

294

Chapter 725

294

Chapter 724

252

Chapter 723

230

Chapter 722

314

Chapter 721

276

Chapter 720

300

Chapter 719

236

Chapter 718

295

Chapter 717

240

Chapter 716

330

Chapter 715

276

Chapter 714

250

Chapter 713

247

Chapter 712

443

Chapter 711

306

Chapter 710

311

Chapter 709

338

Chapter 708

297

Chapter 707

296

Chapter 706

319

Chapter 705

261

Chapter 704

338

Chapter 703

302

Chapter 702

329

Chapter 701

289

Chapter 700

316

Chapter 699

336

Chapter 698

358

Chapter 697

325

Chapter 696

331

Chapter 695

343

Chapter 694

302

Chapter 693

337

Chapter 692

0

Chapter 691

489

Chapter 690

389

Chapter 689

391

Chapter 688

335

Chapter 687

442

Chapter 686

409

Chapter 685

407

Chapter 684

400

Chapter 683

394

Chapter 682

431

Chapter 681

417

Chapter 680

411

Chapter 679

358

Chapter 678

505

Chapter 677

398

Chapter 676

374

Chapter 675

306

Chapter 674

349

Chapter 673

308

Chapter 672

301

Chapter 671

301

Chapter 670

2070

Chapter 669

1758

Chapter 668

319

Chapter 667

370

Chapter 666

1446

Chapter 665

1731

Chapter 664

1504

Chapter 663

348

Chapter 662

384

Chapter 661

300

Chapter 660

1845

Chapter 659

335

Chapter 658

346

Chapter 657

1908

Chapter 656

1594

Chapter 655

351

Chapter 654

1547

Chapter 653

337

Chapter 652

298

Chapter 651

317

Chapter 650

332

Chapter 649

342

Chapter 648

302

Chapter 647

1692

Chapter 646

328

Chapter 645

324

Chapter 644

286

Chapter 643

276

Chapter 642

392

Chapter 641

2109

Chapter 640

313

Chapter 639

1700

Chapter 638

1414

Chapter 637

361

Chapter 636

380

chapter 635

386

chapter 634

313

chapter 633

328

Chapter 632

1609

Chapter 631

386

Chapter 630

1226

Chapter 629

1390

Chapter 628

347

Chapter 627

397

Chapter 626

322

Chapter 625

370

Chapter 624

391

Chapter 623

383

Chapter 622

383

Chapter 621

338

Chapter 620

385

Chapter 619

369

Chapter 618

393

Chapter 617

1575

Chapter 616

372

Chapter 615

364

Chapter 614

1918

chapter 613

302

chapter 612

378

chapter 611

298

chapter 610

1549

chapter 609

303

chapter 608

298

chapter 607

297

chapter 606

293

chapter 605

322

chapter 604

275

chapter 603

300

chapter 602

297

chapter 601

302

chapter 600

321

chapter 599

281

chapter 598

307

chapter 597

292

chapter 596

306

chapter 595

280

chapter 594

290

chapter 593

1621

chapter 592

332

chapter 591

298

chapter 590

310

chapter 589

337

chapter 588

365

chapter 587

305

chapter 586

295

chapter 585

301

chapter 584

299

chapter 583

296

chapter 582

304

chapter 581

1322

chapter 580

319

Chapter 579

805

Chapter 578

648

chapter 577

390

chapter 576

355

chapter 575

354

chapter 574

372

chapter 573

346

chapter 572

1140

chapter 571

398

chapter 570

369

chapter 569

364

chapter 568

349

chapter 567

324

chapter 566

334

chapter 565

354

chapter 564

347

chapter 563

357

chapter 562

371

chapter 561

347

chapter 560

351

chapter 559

2319

chapter 558

336

chapter 557

347

chapter 556

342

chapter 555

1655

chapter 554

332

chapter 553

334

chapter 552

326

chapter 551

341

chapter 550

337

chapter 549

326

chapter 548

323

chapter 547

1206

chapter 546

307

chapter 545

308

chapter 544

1429

chapter 543

332

chapter 542

338

chapter 541

1169

chapter 540

334

chapter 539

310

chapter 538

322

chapter 537

312

chapter 536

1148

chapter 535

1712

chapter 534

313

chapter 533

1868

chapter 532

301

chapter 531

1831

chapter 530

331

chapter 529

321

chapter 528

1168

chapter 527

327

chapter 526

299

chapter 525

316

chapter 524

295

chapter 523

296

chapter 522

306

chapter 521

306

chapter 520

290

chapter 519

296

chapter 518

307

chapter 517

274

chapter 516

309

chapter 515

291

chapter 514

286

chapter 513

287

chapter 512

302

chapter 511

1217

chapter 510

343

chapter 509

306

chapter 508

1900

chapter 507

300

chapter 506

316

chapter 505

1382

chapter 504

306

chapter 503

1348

chapter 502

304

chapter 501

308

chapter 500

346

chapter 499

279

chapter 498

323

chapter 497

288

chapter 496

308

chapter 495

1585

chapter 494

999

chapter 493

1082

chapter 492

1460

chapter 491

308

chapter 490

298

chapter 489

292

chapter 488

284

chapter 487

1476

chapter 486

307

chapter 485

290

chapter 484

288

chapter 483

291

chapter 482

298

chapter 481

2113

chapter 480

293

chapter 479

289

chapter 478

290

chapter 477

1365

chapter 476

1695

chapter 475

299

chapter 474

298

chapter 473

304

chapter 472

339

chapter 471

347

chapter 470

313

chapter 469

1483

chapter 468

368

chapter 467

302

chapter 466

1321

chapter 465

336

chapter 464

320

chapter 463

298

chapter 462

1292

chapter 461

1341

chapter 460

325

chapter 459

286

chapter 458

295

chapter 457

284

chapter 456

293

chapter 455

287

chapter 454

283

chapter 453

301

chapter 452

289

chapter 451

301

chapter 450

288

chapter 449

290

chapter 448

329

chapter 447

1194

chapter 446

1147

chapter 445

1878

chapter 444

349

chapter 443

1188

chapter 442

323

chapter 441

1607

chapter 440

324

chapter 439

2035

chapter 438

317

chapter 437

310

chapter 436

344

chapter 435

332

chapter 434

329

chapter 433

2283

chapter 432

1311

chapter 431

1401

chapter 430

326

chapter 429

1305

chapter 428

324

chapter 427

383

chapter 426

342

chapter 425

1271

chapter 424

1454

chapter 423

1003

chapter 422

332

chapter 421

336

chapter 420

331

chapter 419

306

chapter 418

314

chapter 417

341

chapter 416

337

chapter 415

1260

chapter 414

336

chapter 413

326

chapter 412

323

chapter 411

321

chapter 410

328

chapter 409

323

chapter 408

332

chapter 407

2041

chapter 406

351

chapter 405

350

chapter 404

1639

chapter 403

339

chapter 402

337

chapter 401

338

chapter 400

361

1397

chapter 397

325

chapter 396

1386

chapter 395

1057

chapter 394

1222

chapter 393

1288

chapter 392

327

chapter 391

311

chapter 390

329

chapter 389

326

chapter 388

1712

chapter 387

314

chapter 386

1762

chapter 385

1281

chapter 384

1086

chapter 383

332

chapter 382

1676

chapter 381

315

chapter 380

331

chapter 379

326

chapter 378

338

chapter 377

325

chapter 376

1182

chapter 375 fix

330

chapter 374

326

chapter 373

311

chapter 372

323

chapter 371

1894

chapter 370

2924

chapter 369

317

chapter 368

1506

chapter 367

1653

chapter 366

325

chapter 365

318

chapter 364

331

chapter 363

355

chapter 362

309

chapter 361

329

chapter 360

362

chapter 359

345

chapter 358

366

chapter 357

1508

chapter 356

376

chapter 355

331

chapter 354

372

chapter 344

379

chapter 343 video

435

chapter 342 video

416

chapter 341 video

428

chapter 340 video

430

chapter 339

441

chapter 338

439

chapter 337

411

chapter 336

457

chapter 335

649

chapter 334

11961

chapter 333

11011

chapter 332

10451

chapter 331

8918

chapter 330

9671

chapter 329 video

9065

chapter 328

8916

chapter 327

8876

chapter 326

8441

chapter 325

13118

chapter 324

12288

chapter 323

13772

chapter 322

12483

chapter 321

13960

chapter 320

12574

chapter 319

12421

chapter 318

13652

chapter 317

13056

chapter 316

12823

chapter 315

13886

chapter 314

13270

chapter 313

13113

chapter 312

12140

chapter 311

13156

chapter 310

14093

chapter 309

14206

chapter 308

14509

chapter 307

15251

chapter 306

15674

chapter 305

16060

chapter 304

15271

chapter 303

16897

chapter 302

17748

chapter 301

17999

chapter 300

19313

chapter 299

18578

chapter 298

18501

chapter 297 video

17250

chapter 296

19110

chapter 295

20416

chapter 294

20133

chapter 293

19901

chapter 292

20774

chapter 291

20996

chapter 290

23845

chapter 289

23177

chapter 288

21449

chapter 287

20755

chapter 286

23443

chapter 285

25584

chapter 284 video

21660

chapter 283

23999

Chapter 282

24395

Chapter 281

23492

Chapter 280

23860

Chapter 279

22910

Chapter 278

22343

Chapter 277

22944

chapter 276

22678

chapter 275

20089

chapter 274

19243

chapter 273

23694

chapter 272

20505

chapter 271

22215

chapter 270

21901

Chapter 269

23123

Chapter 268

24321

chapter 267

21595

Chapter 266

26927

chapter 265

28538

chapter 264

31873

chapter 263

29591

chapter 262

27717

chapter 261

24848

Chapter 260

28528

Chapter 259

26352

Chapter 258

30761

Chapter 257

25602

Chapter 256

28404

Chapter 255

30125

Chapter 254

27362

Chapter 253

25781

Chapter 252

27485

Chapter 251

27386

Chapter 250

29210

Chapter 249

26434

Chapter 248

27726

Chapter 247

23446

Chapter 246

20985

Chapter 245

30327

Chapter 244

29469

Chapter 243

22977

Chapter 242

25216

chapter 241

31864

chapter 240

24132

chapter 239

20650

chapter 238

19692

chapter 237

20922

chapter 236

19410

chapter 235

16518

chapter 234

19982

chapter 233

19005

chapter 232

19032

chapter 231

18794

chapter 230

22263

chapter 229

18286

chapter 228

20042

chapter 227

17620

chapter 226

16920

chapter 225

22178

chapter 224

24613

chapter 223

25508

chapter 222

23573

chapter 221

23757

chapter 220

25948

chapter 219

23583

chapter 218

23501

chapter 217

21119

chapter 216

25896

chapter 215

24558

chapter 214

20739

chapter 213

23794

chapter 212

24734

chapter 211

25370

chapter 210

25374

chapter 209

29775

chapter 208

26669

chapter 207

26775

chapter 206

27321

chapter 205

26645

chapter 204

29516

chapter 203

26130

chapter 202

26970

chapter 201

26791

chapter 200

29203

chapter 199

28343

chapter 198

31629

chapter 197

31698

Chapter 196 video

31845

Chapter 195

34039

Chapter 194

40729

Chapter 193

37748

Chapter 192

37560

Chapter 191

36701

Chapter 190

36779

Chapter 189

37014

Chapter 188

35319

Chapter 187

39344

Chapter 186

33805

Chapter 185

31560

Chapter 184

33885

Chapter 183 video

34743

Chapter 182