Đăng nhập

Yêu Thần Ký

Yêu Thần Ký

[ Cập nhật lúc: 04:53 20/04/2022 ]

34112126 Lượt xem

Đang tiến hành

5.0 (18 người đã đánh giá)

Nội dung

Yêu Thần Vừa Xuất, Ai Dám Tranh Phong
Yêu Linh Sư Mạnh Nhất Thánh Linh Đại Lục Nhiếp Li, bởi vì một cuốn sách thần bí Yêu Linh Thời Không mà trở về năm 13 tuổi, tu luyện mạnh nhất công pháp, mạnh nhất yêu linh chi lực, đột phá tới võ đạo đỉnh phong...
Kẻ thù kiếp trước, toàn bộ thanh toán...
Nếu như đã trùng sinh, thì kiếp này ta là chúa tể đại lục, Vạn Thần chi Vương,để cho tất cả run rẩy dưới chân ta đi

Danh sách chương

Chapter 376

4842

Chapter 375.5

1585

chapter 375

1054

chapter 374.5

850

chapter 374

786

chapter 373.5

715

chapter 373

704

chapter 372.5

700

chapter 372

617

chapter 371.5

602

Chapter 371

1596

Chapter 370.5

1442

Chapter 370

1249

Chapter 369.5

1123

Chapter 369

1219

Chapter 368.5

1067

Chapter 368

1149

Chapter 367.5

1205

Chapter 367

1194

Chapter 366.5

1150

Chapter 366

1137

Chapter 365.5

1162

Chapter 365

1132

1675

Chapter 364.5

1643

Chapter 364

1154

Chapter 363.5

1117

Chapter 363

1268

Chapter 363

0

Chapter 362.5

1033

Chapter 362

1015

Chapter 361.5

1065

Chapter 361

1099

Chapter 360.5

1130

Chapter 360

1114

Chapter 359.5

1020

Chapter 359

1021

Chapter 358.5

1022

Chapter 358

1109

Chapter 357.5

1175

Chapter 357

1182

Chapter 356.5

1795

Chapter 356

1962

Chapter 355.5

1641

Chapter 355

2067

Chapter 354.5

2338

Chapter 354

1287

Chapter 353.5

1432

Chapter 353

3549

Chapter 352.5

1407

Chapter 352

997

Chapter 351.5

922

Chapter 351

951

Chapter 350.5

2336

Chapter 350

964

Chapter 349.5

864

Chapter 349

2264

Chapter 348.5

880

Chapter 348

872

Chapter 347.5

850

Chapter 347

930

Chapter 346.5

2822

Chapter 346

870

Chapter 345.5

851

Chapter 345

869

Chapter 344.5

1022

Chapter 344

913

Chapter 343.5

887

Chapter 343

2030

Chapter 342.5

1918

Chapter 342

928

Chapter 341.5

1587

Chapter 341

919

Chapter 340.5

874

Chapter 340

872

Chapter 339.5

839

Chapter 339

827

Chapter 338.5

862

Chapter 338

1652

Chapter 337.5

846

Chapter 337

1844

Chapter 336.5

835

Chapter 336

830

Chapter 335.5

873

Chapter 335

926

Chapter 334.5

961

Chapter 334

839

Chapter 333.5

835

Chapter 333

803

Chapter 332.5

856

Chapter 332

1899

Chapter 331.5

750

Chapter 331

837

Chapter 330.5

866

Chapter 330

883

Chapter 329.5

2051

Chapter 329

877

Chapter 328.5

1916

Chapter 328

1647

Chapter 327.5

926

Chapter 327

1886

Chapter 326.5

916

Chapter 326

836

Chapter 325.5

1010

Chapter 325

880

Chapter 324.5

1952

Chapter 324

887

Chapter 323.5

869

Chapter 323

934

Chapter 322.5

999

Chapter 321.5

1020

Chapter 321

1074

Chapter 320

1019

Chapter 319.5

1008

Chapter 319

876

Chapter 318.5

1002

Chapter 318

872

Chapter 317.5

892

Chapter 317

932

Chapter 316.5

961

Chapter 316

993

Chapter 315.5

900

Chapter 315

998

Chapter 314.5

889

Chapter 314

1112

Chapter 313,5

1858

Chapter 313

1024

Chapter 312.5

931

Chapter 312

1043

Chapter 311.5

1143

Chapter 311

1023

Chapter 310.5

1001

Chapter 310

949

Chapter 309.5

929

Chapter 309

948

Chapter 308.5

2651

Chapter 308

887

Chapter 307.5

896

Chapter 307

945

Chapter 306.5

959

Chapter 306

936

Chapter 305.5

949

Chapter 305

1076

chapter 304.5

1218

chapter 304

1085

Chapter 303.5

1572

Chapter 303

1022

chapter 302.5

1115

chapter 302

907

chapter 301.5

896

chapter 301

937

chapter 300.5

864

chapter 300

953

chapter 299.5

820

chapter 299

774

chapter 298.5

776

chapter 298

835

chapter 297.5

847

chapter 297

808

chapter 296.5

770

chapter 296

789

chapter 295.5

768

chapter 295

797

chapter 294.5

3585

chapter 294

806

chapter 293.5

706

chapter 293

726

chapter 292.5

748

chapter 292

3587

chapter 291.5

723

chapter 291

717

chapter 290.5

3556

chapter 290

741

chapter 289.5

697

chapter 289

716

chapter 288.5

765

chapter 288

742

chapter 287.5

798

chapter 287

3542

chapter 286.5

706

chapter 286

717

chapter 285.5

775

chapter 285

731

chapter 284.5

719

chapter 284

746

chapter 283.5

712

chapter 283

766

chapter 282.5

748

chapter 282

932

chapter 281.5

793

chapter 281

705

chapter 280.5

624

chapter 280

617

chapter 279.5

614

chapter 279

605

chapter 278.5

621

chapter 278

617

chapter 277.5

625

chapter 277

594

chapter 276.5

624

chapter 276

572

chapter 275.5

619

chapter 275

666

chapter 274.5

609

chapter 274

623

chapter 273.5

602

chapter 273

635

chapter 272.5

628

chapter 272

662

chapter 271.5

602

chapter 271

604

chapter 270.5

598

chapter 270

591

chapter 269.5

581

chapter 269

648

chapter 268.5

677

chapter 268

858

chapter 267.5 video

656

chapter 267 video

674

chapter 266.5 video

616

chapter 266 video

610

chapter 265.5

742

chapter 265

602

chapter 264.5

622

chapter 264

568

chapter 263.5

572

chapter 263

601

chapter 262.5 video

602

chapter 262

664

chapter 261.5 video

591

chapter 261

660

chapter 260.5

714

chapter 260

646

chapter 259.5

632

chapter 259

603

chapter 258.5

659

chapter 258

583

chapter 257.5

648

chapter 257

743

chapter 256.5

668

chapter 256

620

chapter 255.5

620

chapter 255

699

chapter 254.5

583

chapter 254

608

chapter 253.5 video

622

chapter 253

636

chapter 252.5

568

chapter 252

672

chapter 251.5

637

chapter 251

622

chapter 250.5

776

chapter 250

688

chapter 249.5

807

chapter 249

33299

chapter 248.5

32809

Chapter 248

32751

chapter 247.5

31387

Chapter 247

33601

Chapter 246.5

34208

Chapter 246

35958

Chapter 245.5

33205

Chapter 245

33523

Chapter 244.5

33263

chapter 244

34318

chapter 243.5

33933

chapter 243

31878

Chapter 242.5

35016

Chapter 242

35758

Chapter 241.5

34560

Chapter 241

40580

Chapter 240.5

40410

Chapter 240

43408

Chapter 239.5

40192

Chapter 239

42413

Chapter 238.5

24313

Chapter 238

46204

Chapter 237.5

44160

Chapter 237

39656

chapter 236

46120

chapter 235

41561

chapter 234

37230

chapter 233

39472

chapter 232

38632

chapter 231

40244

Chapter 230

54916

Chapter 229

50828

Chapter 228

45800

Chapter 227

54988

Chapter 226

44904

Chapter 225

51385

Chapter 224

46574

Chapter 223.5

44605

Chapter 223

32798

Chapter 222,5

33539

Chapter 222

46155

Chapter 221.5

28130

Chapter 221

36439

Chapter 220.5

48915

Chapter 220

33540

Chapter 219.5

35508

Chapter 219

48100

Chapter 218.5

30271

Chapter 218

37254

Chapter 217.5

58615

Chapter 217

32653

Chapter 216.5

33097

Chapter 216

54932

Chapter 215.5

37512

Chapter 215

51269

Chapter 214.5

36431

Chapter 214

36233

Chapter 213

51115

Chapter 212

50242

Chapter 211

38620

Chapter 210

58766

Chapter 209

42646

Chapter 208

60918

Chapter 207

43753

Chapter 206

61333

Chapter 205.5

41547

Chapter 205

54540

Chapter 204.5

46392

Chapter 204

49253

Chapter 203.5

48237

Chapter 203

48918

Chapter 202.5

48005

Chapter 202

56448

Chapter 201.5

51757

Chapter 201

55941

Chapter 200.5

55858

Chapter 200

64916

Chapter 199.5

55501

Chapter 199

57219

Chapter 198.5

63635

Chapter 198

76350

Chapter 197.5

60627

Chapter 197

59344

Chapter 196.5

59731

Chapter 196

69952

Chapter 195.5

69458

Chapter 195

51158

Chapter 194.5

62982

Chapter 194

65678

Chapter 193

84719

Chapter 192

74825

Chapter 191

76294

Chapter 190

79222

Chapter 189 full

81090

Chapter 188.5

68274

Chapter 188

68871

Chapter 187.5

70536

Chapter 187

70724

Chapter 186.5

66567

Chapter 186

72976

Chapter 185.5

80053

Chapter 185

90418

Chapter 184.5

63093

Chapter 184

65322

Chapter 183.5

67398

Chapter 183

68439

Chapter 182.5

71692

Chapter 182

65394

Chapter 181

77721

Chapter 180.5

73045

Chapter 180

84240

Chapter 179.5

80467

Chapter 179

80883

Chapter 178

80780

Chapter 177.5

71108

Chapter 177

76346

Chapter 176.5

74402

Chapter 176

76703

Chapter 175.5

85247

Chapter 175

77090

Chapter 174.5

72560

Chapter 174

70349

Chapter 173.5

71562

Chapter 173

87276

Chapter 172.5

115710

Chapter 172

79517

Chapter 171.5

7369

Chapter 171

73705

Chapter 170.5

85864

Chapter 170

80668

Chapter 169.5

76988

Chapter 169

104798

Chapter 168.5

116224

Chapter 168

85667

Chapter 167.5

109720

Chapter 167

109110

Chapter 166.5

90698

Chapter 166

73471

Chapter 165.5

72880

Chapter 165

78042

Chapter 164.5

80878

Chapter 164

82048

Chapter 163.5

72885

Chapter 163

73279

Chapter 162.5

84514

Chapter 162

123839

Chapter 161.5

92357

Chapter 161

88345

Chapter 160.5

87814

Chapter 160

101739

Chapter 159.5

4880

Chapter 159

84160

Chapter 158.5

4796

Chapter 158

83317

Chapter 157.5

4904

Chapter 157

93595

Chapter 156.5

5734

Chapter 156

90372

Chapter 155.5

4889

Chapter 155

88737

Chapter 154.5

4728

Chapter 154

88128

Chapter 153.5

4966

Chapter 153

82620

Chapter 152.5

5249

Chapter 152

97029

Chapter 151.5

4978

Chapter 151

95923

Chapter 150.5

5204

Chapter 150

102884

Chapter 149.5

4938

Chapter 149

104630

Chapter 148.5

4902

Chapter 148

87956

Chapter 147.5

4875

Chapter 147

105178

Chapter 146.5

80977

Chapter 146

98956

Chapter 145.5

103010

Chapter 145

106834

Chapter 144.5

98478

Chapter 144

100427

Chapter 143

104240

Chapter 142.5

7866

Chapter 142

94647

Chapter 141.5

8025

Chapter 141

91310

Chapter 140.5

5931

Chapter 140

112099

Chapter 139.5

5774

Chapter 139

90529

Chapter 138.5

5713

Chapter 138

92343

Chapter 137.5

5479

Chapter 137

94192

Chapter 136.5

92218

Chapter 136

93465

Chapter 135.5

86923

Chapter 135

86407

Chapter 134.5

84989

Chapter 134

87853

Chapter 133.5

84575

Chapter 133

86259

Chapter 132.5

82458

Chapter 132

84866

Chapter 131.5

82126

Chapter 131

85578

Chapter 130.5

91449

Chapter 130

97074

Chapter 129.5

0

Chapter 129

101989

Chapter 128.5

10454

Chapter 128

103216

Chapter 127.5

11443

Chapter 127

105544

Chapter 126.5

21000

Chapter 126

98357

Chapter 125.5

6085

Chapter 125

99943

Chapter 124.5

98717

Chapter 124

101646

Chapter 123.5

101177

Chapter 123

99400

Chapter 122.5

6013

Chapter 122

97990

Chapter 121.5

5604

Chapter 121

100099

Chapter 120.5

6022

Chapter 120

114921

Chapter 119.5

5842

Chapter 119

105731

Chapter 118.5

5267

Chapter 118

112539

Chapter 117.5

5661

Chapter 117

105541

Chapter 116.5

5144

Chapter 116

111771

Chapter 115.5

5168

Chapter 115

110670

Chapter 114.5

5237

Chapter 114

104077

Chapter 113.5

5416

Chapter 113

114806

Chapter 112.5

5546

Chapter 112

130910

Chapter 111

113700

Chapter 110.5

5478

Chapter 110

108781

Chapter 109.5

5058

Chapter 109

103569

Chapter 108.5

5094

Chapter 108

111066

Chapter 107.5

5395

Chapter 107

116384

Chapter 106.5

5534

Chapter 106

116505

Chapter 105.5

5386

Chapter 105

117582

Chapter 104.5

5533

Chapter 104

114460

Chapter 103.5

6031

Chapter 103

115723

Chapter 102.5

5308

Chapter 102

119210

Chapter 101.5

5324

Chapter 101

118584

Chapter 100.5

5412

Chapter 100

122865

Chapter 99.5

5284

Chapter 99

115239

Chapter 98.5

5525

Chapter 98

112215

Chapter 97.5

5381

Chapter 97

120540

Chapter 96.5

5822

Chapter 96

120877

Chapter 95.5

6717

Chapter 95

119939

Chapter 94.5

6112

Chapter 94

129420

Chapter 93.5

15913

Chapter 93

126520

Chapter 92.5

5880

Chapter 92

124209

Chapter 91.5

10317

Chapter 91

126141

Chapter 90.5

6203

Chapter 90

130469

Chapter 89.5

5756

Chapter 89

114367

Chapter 88.5

5567

Chapter 88

120561

Chapter 87.5

5503

Chapter 87

120314

Chapter 86.5

5633

Chapter 86

125179

Chapter 85.5

5773

Chapter 85

131644

Chapter 84.5

6339

Chapter 84

141541

Chapter 83.5

6191

Chapter 83

143580

Chapter 82.5

6288

Chapter 82

134738

Chapter 81

136820

Chapter 80

147710

Chapter 79

139408

Chapter 78

136000

Chapter 77

129629

Chapter 76

128939

Chapter 75

126680

Chapter 74

120285

Chapter 73

118599

Chapter 72

116688

Chapter 71

127591

Chapter 70

126384

Chapter 69

114697

Chapter 68

116219

Chapter 67

123285

Chapter 66

114990

Chapter 65

117416

Chapter 64

113988

Chapter 63

115230

Chapter 62

122227

Chapter 61

116818

Chapter 60

123117

Chapter 59

110290